امروز ما میخانه ایم 
" آه " برون از خانه ایم
دیوانه از پیمانه ایم
امروز نه ایم ، فردا نه ایم
برخیز و همراهم بشو ، 
سازم بشو ، آهم بشو
آهم بشو ، سازم بشو .......

تورج پارسی
آدینه یکم ماه جولای دوهزار شانزده