نخستین نشانواره  اپل را استیو جایز و رون وین طراحی کردند که نیوتن را نشان می داد  در زیر درخت سیب و هنگامه  جاذبه زمین !

پس تر این طرح کنار گذاشته و راب جانوف نماد کنونی یا سیب گاز زده را جهانی کرد   ! تازگی رندی بخش گم شده یا گاز زده را پیدا کرده تا دوباره سیب به حالت خودش برگرداند !!! اما با مخالفت خیران زیبا شناس روبرو شده است !!!!