قصه


تورج پارسی 

ششم جون  دوهزار شانزده  !


یک روز  بارانی زن چشم آبی  که مانتوی زرد  می پوشَید از آن کوچه کوچ کرد 

و ذهن آبی کوچه  تاریک شد

و قصه نیمه تمام رها شد !