پاسخی به آقایی ارجمند

تورج پارسی

آدینه هشتم جولای دوهزار شانزده / روزی آفتابی


نخست از توجه تان سپاسگزاری می کنم ! نوشته اید که اگر قلم در دست " دوست " باشد چه پیش خواهد آمد ؟ پرسشی بسیار به جا ست ، آفرینت می گویم !

پاسخ : اگر دوست هم بر اصل شیفتگی قلم بچرخاند او هم دشمن است ! بی گمان خواهی پرسید : دشمن کی ؟

پاسخت می دهم دشمن حقیقت ! باید و تاکید می کنم روی واژه ی " باید "  که در بررسی توجه به عیب و هنر  از ویژگی های پژوهش است !

برخی ازدوستان چشم بر عیب می پوشند و دشمن  هنر را نمی خواهد ببیند ، " حقییقت جو " هر دو را از چشم دور نمی دارد ! همان نسخه ی رند شیراز ! 

عیب  " می " جمله چو گفتی . " هنر" ش نیز بگو ! 

باردیگر سپاس گزارم از پرسش تان