در هرکجا کتاب را آتش زدند ، انسان را هم خواهند سوزانید ! هنریش هاینهWhere they burn books, they will also ultimately burn people.


Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch menschen

Heinrich Heine


تورج پارسی آدینه بیست و دوم جولای دوهزار شانزده 


سیتات  بالا از شاعر، مقاله نویس و منتقد آلمانی هنریش هاینه ( ۱۸۵۶ ـ۱۷۹۷ ) 

است 

به این معنا  که کتاب  برآیند اندیشه است ، هرگاه  یورش به اندیشه برده شد بی گمان اندیشه وران را نیز به تباهی خواهند کشانید و این از ویژگی های  دیکتاتوری است.

این روش شوم در تاریخ زیاد رخ داده است  به دو نمونه توجه را جلب می کنم :

 در سال ۱۹۳۰نخست دراتریش و سپس  در دهم ماه مه ۱۹۳۳نازی کتاب هایی را که با ایدیولوژی نژادپرستانه شان در تضاد بود از کتابخانه ها و کتابفروشی ها گردآوده و در مراسم رسمی کتاب سوزان ۲۵۰۰۰ در شعله ها ی آتش خاکستر شدند  !

سر کرده کتاب سوزان یوزف گوبلز یا خدای دروغ  بود که در  آیین کتاب سوزان  

" کتاب های فاسد را از خوراکی های فاسد بدتردانست  ! وی بر خطر کتاب های فاسد در گمراه ساختن جوانان آلمان تاکید کرد و ..... کتاب های مارکس ، برشت ، همینگوی و........ در این جشن دیکتاتوران خاکستر شدند ، اما ؟


  در روز یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳ ژنرال پینوشه دولت قانونی آلینده پزشک مترقی شیلی را با طراحی سازمان سیا و دستور مستقیم  نیکسون ساقط کردند و در روز ۲۳ سپتامبر نظامیان  به دستور سازمان امنیت شیلی / DINA / در مراسم کتاب سوزان  همه ی کتاب های کمونیستی را از کتابخانه ها و آرشیو ملی گرد آوردند و به دست آتش سپردند !

در همین روز خبر رسید  که  نظامیان به خانه ی شاعر جهانی برنده ی جایزه نوبل پابلو نرودا و او را کشته اند 


و این قصه در جهان  پایان ندارد !  تا دیکتاتوری دینی و سیاسی هست ،