آدم ها

تورج پارسی

چهار شنبه  بیست و ششم جولای دوهزار شانزده


آدم ها در درون آشکارند در بی وزنی و برهنگی  و در برون به خود دچارند و پوشیدگی !

 برون خلوت نیست هیاهوست و پوچی ! و آدمی در  این آشفته حالی ها در فاصله ی نجومی با طبیعت به شکار خود مشغول است !