از ویژگی های فرهنگ آموختنی بودن آنست

 

تورج پارسی


پانزدهم اکتبر دوهزار سیزده 


از ویژگی های فرهنگ آموختنی بودن آنست ، انسانی که برون کوچی یا مهاجرت

می کند هم باید از فرهنگ میزبان بیاموزد و پلی آگاهانه میان فرهنگ میراثی خود با فرهنگ میزبان بزند     

تا از بحران فرهنگی یا   cultural  crisis  بکاهد یا جلوگیری بکند تا به رسد به  سازگاری فرهنگی  cultual adjusttment و دست به آفرینندگی فرهنگی بزند

cultural creativity

اما نزد برخی  گروه های کوچنده که دین و بی سوادی یا کم سوادی به هم گره خورده اند یک ایست گرایی فرهنگی cultural fixism آشکارست و همین سبب می شود که نسبت به حتا  هنجارهای  ساده ی جا افتاده  ی جامعه هم اهمیت نداده و بحران آفرین بشوند ! 

اینان بیشتر ناسازگارند cultual adjusttment تا سازگار ، این سی و هفت سال زندگی در سوئد بسیار دیده ام اگر به کارشان ایراد هم گرفته بشود که دست به دامن واژه ی  " نژاد پرستی " racism می شوند البته این بدان معنا نیست که چنین گرایشی در جامعه سوئد وجود ندارد ! اما مسئولیت فردی حکم می کند که انسان چه در میهن خود یا در  کشوری دیگر که می زید ، نسبت به جامعه مسئولیت نشان بدهد ،  در پیشبرد و پیشرفت همگام بشود  و هنجارهای جامعه را رعایت کرده و اعتبار ببخشد ..................