چشمانی دیدم که دیوان حافظ را از بر داشتند


تورج پارسی

ویرجینیا می دوهزار یازده


چشمانی دیدم که دیوان حافظ را از بر داشتند

به تماشای می و میخانه و چنگ و چغانه 

ایستادم

 و صبورانه و آهنگین خواندم :

ای حافظ شیرازی 

تو محرم هر رازی .

به .........