درها را کوتاه ساختند که مهاجمان با اسب وارد خانه ها نشوند !

تورج پارسی
بیست و نهم اگوست دوهزار شانزده

آن سال های دورتر !یک تابستان آموزش پروش خوزستان و لرستان دوره ی تابستانه برای آموزگاران و مدیران در شهر خوش آب و هوای بروجرد برگزار کردند، من هم از طرف دانشگاه جندی شاپور به مدت یک ماه جامعه شناسی تدریس کردم . معمولا پسین هر روز شال و کلاه می کردم در کوچه پس کوچه های این شهر باصفا گشت می زدم ، در این گشت گذار متوجه در های کوتاه و کوچه های تنگ شدم، و پرسشی برایم مطرح شد ، در این شهر دبیری صاحب نام و دانش بود به نام فرخی خدمت ایشان رسیدم و پرسش را مطرح کردم ، پاسخ دادند چون مورد هجوم قرار می گرفتند در ها را کوتاه گرفتند تا مهاجمان با اسب نتواند وارد خانه ها بشوند، تنگی کوچه ها هم به این سبب است ! 
برگ هایی از تاریخ !!

Image may contain: 1 person , beard, glasses and close-up