کنار من بنشست

2 September 2012 at 19:43

یاد تو

تورج پارسی

 

دوباره یاد تو آمد

کنار من بنشست

نگه به دیده ی من دوخت

در سیاهی شب

.

مه دوهزار دوازده  استکهلم