فرهنگ شریف موسیقی هم رفت !

تورج پارسی

چهار شنبه هفتم سپتامبر دوهزار شانزده

خبر را فروغ بانو بهمن پور به گوش ها رسانید ! فرهنگ که شریف موسیقیایی بود چشم بر هم گذاشت اما سازش خاموش نمی شود ، نغمه هایش هم چنان پیک سحری است ! 
روزی که پرویز یاحقی که خود نت روزگار بود رفت و انبوه مردمان همرهش شدند تا بارگاه خاک که منتظر بود فریادی برخاست که پر از معنا بود : پرویز را با سازش به دست خاک بسپارید ! پری زنگنه بود که فریاد کشید از درد !

یک جور بیان درد اهالی هنر بود ! البته ویلن پرویز یا تار فرهنگ و ....میراث فرهنگی هستند ، میراث ملی هستند و می باید در موزه نگهداری و نگهبانی بشوند اما دریغا دریغ بر ما و زمانه ی ما .....

همدردیم را با خانواده ی هنرمند جاودانه فرهنگ شریف اعلام می کنم ، در کنار اهالی هنر و مردمی که هنر را ارج می نهند می ایستم . به فروهرش درود می فرستم .. با مهر همیشگی

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.