نخستین روز از ماه مهر است ! آآغاز سال تحصیلی و پاییز پادشاه فصل هاست ! 
در این روز " بهار موسیقی ایران " هم شکفته می شود ! زادروز استاد شجریان است 
به استاد و خانواده اش ، به خانواده موسیقیایی ایران و به ملت ایران شادباش می گویم !
با مهر همیشگی

Touradj Parsi's photo.