X
تبلیغات
رایتل


تاریخ " علم " است

تورج پارسی

پنج شنبه بیست و دوم سپتامبر دوهزار شانزده / نخستین روز از ماه مهر

" تاریخ " علم است و به شاگردانی نیازمندست که در پی حقیقت باشند ! و اگرم درس " تلخ " بود زبان به دشنام باز نکنند ! 
تاریخ ! در پی شناخت سبب و علل رویداده هاست به همین سبب همیشه نیازمند به " نگاه تازه " است !
تاریخ علم است !

Image may contain: text