ارزش انسان در کشور سوئد
تورج پارسی
شنبه هشتم اکتبر دوهزار شانزده

پادشاهش سمت تشریفاتی دارد اما مورد احترام و نقد ! آخوندش به کار خودش مشغول به قول غلو سر در اوخور خود دارد و بس !! حق مداخله در کار مردمان و جامعه را ندارد . البته پیشترها افسار آخوند اینجا هم به میخ تویله وصل نبود به همین سبب اگر کسی یکشنبه ها به کلیسا نمی رفت بازخواستش می کردند ! حتا بچه های مدرسه را !! ولی قانون برابری انسان ها و محدوده ی دین جلوی اوخوند بازی شان را گرفت !
در نتیجه جامعه به شهروندانش سر فرازست !
بر اصل همین اعتبار است که روی اسکناس ها را با عکس نویسندگان و اهل بینش تزیین می دهند و خیابان ها را هم !! در نتیجه جامعه در حرکت است ! جامعه بر مدار خودی و غیر خودی نمی چرخد ! جامعه نفس می کشد و نفس کشیدن هم جرم نیست ، همه چیز قابل نقدست به همین سبب جامعه زنده است و بیدار !
اسکلناس های تازه ی سال دوهزار شانزده همره است با عکس 
Greta Garbo 
هنر پیشه نامدار سوئدی که در هالیوود سال های سال درخشید ! جالب اینکه یک گونه گل سرخ هم هست که نام گرتا گابو بر آن گذاشته اند !
اسکناس پانسد کرونی نیزبا عکس برگیت نیلسون خواننده اپرا زندگی یافته است 
Swedish dramatic soprano Birigit Nilsoon

سرزمین هایی را تصور بکنید که " دین " از خیابان تا اتاق خواب و تا خلا و .... آدمی را.دنبال می کند تا ........... بگذریم !!!

نگاهی بیشتر :
https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo

https://fa.wikipedia.org/…/%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7_%DA%AF%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Birgit_Nilsson

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.