سال ۱۹۹۷ با ناهید جان خواهرم در ویرجینیا هستم ! رهگذری به من سلام کردم ، ناهید خندید گفت حالا اگر یک کلیمی راه بگذرد فکر می کند خاخام هستی و بیا و جممعش بکن !!! که ردو خندیدیم !! عکسی که کتاب در دست دارم این مساله را درست کرد !!

Touradj Parsi's photo.