فروشندگان بهشت همان انانی هستند که جهنم بر زمین ساخته و می سازند و گرنه !

تورج پارسی

دو شنبه دهم اکتبر دوهزار شانزده

باد سردی از جانب خوارزم وزان است ! خبر از زمستان سردی را در گوش زمزمه می کند ، کتابی را باید به کتابخانه پس بدهم ، و شایدم کتابی باب دندان گیر بیاورم برای شب خوانی هایم !
درختان ، زیبا زنان طبیعت رخت های رنگین به تن کرده و حتا باد سرد هم آنها را از جلوه گری نمی رماند ! شگفتا که چرا دین مبین در آن سرزمین مایوس چادر بر سر درختان نمی کند ! درختان هم در این فصل یک چیزیشون میشود !! به قولی !! و اسلام را در خطر می اندازند ! و مردان را نیز ... !!!

از جلوی مدرسه ای رد می شوم ، شادی شاگردان مدرسه شادم می کند ، کودکان سرمایه های فردا هستند و.... پرواز می کنم به در مدرسه ای که کودکان را از مدرسه بیرون انداختند به جرم نداشتن پول !! و البته تنبیه هم فرموده اند ! پداگوژی اسلامی !!
به راستی اسلام آمد و برابری آورد !!! برابری را می بینیم که بد جوری از سر و کول اسلام ناب محمدی می چکد !!! بپایید پشنگه ش خیس تان نکند ! بهشت ساختند و بهشت هم فروختنی شد !! محمدی هاش صلوات !!

فروشندگان بهشت همان انانی هستند که جهنم بر زمین ساخته و می سازند و گرنه :
که رفت به دوزخ که آمد ز بهشت ؟

امروز سرمایه و دین هم پیمانان قسم خورده ی ساختن بهشتند ! می بینیدچه خونی که هر روزه در بهشت شان جاری است ! هیچ گاه سرمایه و دین پیوند و پیوست این چنینی نیافه بودند و فقر جهانی هم این چنین بلندایی با تحقیر اعتبار انسانی !
خیام را زمزمه می کنم به در کتابخانه رسیدم !

تا چند زنم به روی دریاها خشت
بیزار شدم ز بت پرستان کنشت
خیام که گفت دوزخی خواهد بود 
که رفت به دوزخ که آمد زبهشت ؟

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.