جامت تهی مباد !

تورج پارسی

در کنج خلوت برگ ریز لحظه ها
جامت تهی مباد.

سیزده اکتبر دوهزار سیزده

No automatic alt text available.