من به شهی رسیده ام ، زلف خوشش کشیده ام
خانه ی " شه " گرفته ام ، گر چه چنین " پیاده " ام / دیوان شمس

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.