X
تبلیغات
رایتل


کوروش فرزند خرد خویش بود !

تورج پارسی

بیست و هشتم اکتبر دوهزار شانزده / یک روز آفتابی اپسالا

از شگفتی های تاریخ باستان پدیده ای است به نام کوروش هخامنشی یا پارسی ! این پدید فرزند خرد خویش است ! و بر همین مدار در لایه های تاریخ زمان خود آگاهانه حرکت می کند و تاریخ را رقم می زند و ماندگار می گردد !

او نظام شاهنشاهی را بر اصل بها دادن ، اعتماد کردن و بردباری بنیان می گذارد به طوریکه اقوام گوناگون زیر پوشش چنین نظامی بتوانند آزادانه با آیین و باورهای خود به آسودگی زندگی بکنند ، این نقطه روشنی از تاریخ ماست حتا پس از گذشت هزاره ها !

او پیامبر نبود ، چنین ادعایی هم نکرده است ، از اهل زمین بود و باید زمینی هم به او نگاه کرد ! 
بی گمان " خرد آدمی " کار برد دارد به کار گرفتن واژه " پیامبر " حدف خرد آدمی است ، خلع سلاح انسان است ! حدف خرد انسان افزایش قلمرو تاریکی و تباهی است که پی آمدهای آن تاریخ را شرمناک ساخته است !
جهان آنروزین خون آلود بود و او می کوشید تا آن کند که زمین را تاریخ را خون آلود نسازد !آنچه در بابل نشان داد پرتوی از خردوری و بینشی است که گفته آمد !

کوروش هخامنشی اهل زندگی بود ، سیاست را هم نیک می دانست و رزم آشنا بود 
انسانی همچون او بی گمان میان این " سه " توانسته بود که توازن برقرار بکند ، چنانچه ' " در آیین مهرگانی شراب می نوشید و می رقصید ! رقصی که به " پارسی " نامور بوده است "

سرانجام :

آنچه امروز حقوق آشکار و قابل پذیرش بشرست و هر انسان آزاده ای آنرا آری خواهد گفت ، این است : بگذارید هر کس به آیین خود بزید !

با مهر همیشگی

No automatic alt text available.