شد خزان گلشن !!!!
تورج پارسی
دوشنبه روز پایانی ماه اکتبر دوهزار شانزده

هوا سردست و زیر صفر ، کمکی هم آفتابی است ، اما آفتاب هم سردش هست ! روز پایانی ماه اکتبر است ! 
این نقطه ی قطبی بهار ندارد ، بلکه آخرای ماه می وارد تابستان می شویم که در واقع بهار و تابستان باهم هم زی می شوند !

شکوفایی گل و درخت در این هنگام است تا برسیم به پاییز که هنوزم تابستان ول کن نیست برخی هنگام !

ماه اکتبر ماه واریته رنگ هاست ، ماه زیبا شدن و رنگینی برگ هاست ! و در واقع پادشاه فصل ها خودرا در اکتبر می نمایاند ، سنگ تمام می گذارد ! که اگر از اهل " نگاه " به آنگونه که حافظ می گوید باشید ! چشم و دل باید باهم همره بشوند !

من از این ماه جان پرور اکتبر همیشه ها یم را سرشار می کنم فرق نمی کند در کجای دنیا باشم مهم این است که همدم باشی و اهل !

ازاین پس درختان رو به عریانی می نهند ! حمام سرما می گیرند !!!! و تنهایی خودرا را رقم می زنند تا روزی که برف بر چهره شان بنشیند !

این عکس ها هم ره آورد ماه اکتبرست دوهزار شانزده است که بخشی از آنهارا پیشتر منتشر کردم !