آنچنان واله و شیدای توام
که محالست ترا به خدا بسپارم

No automatic alt text available.