X
تبلیغات
رایتل

زمستانی زمستانه ، تو گویی سد زمستان است !نهم نوامبر دوهزار شانزده است ، سه روز است که برف یک بند می بارد ، شمال سوئد بیست و پنج درجه زیر صفرست ، ما الان سه درجه زیر صفریم اما کنایه به ده درجه زیر صفر می زند ! رفتم خریدی کردم و برگشتم برف سپید پوشم کرد ، هفت و هشت دقیقه ای باباکرم باید رقصید تا برف رهایت بکند ! اما زیباست طبیعت در هر شکلی که به خود می گیرد زیباست !

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.