اگر هنر نبود ، عشق دست تنها می ماند ! به همین سبب هنر کلام عشق است ! کلام توان آن دارد که همچون آفتاب بر کاخ و کوخ بتابد ! بی آنکه در چهار چوب " رنگ تعلق " اسیر بشود ! جهان بد جوری تاریک و تباه است اکنون و ........

گفتم عشق را شبی راست بگو : تو کیستی 
گفت حیات باقی ام ! عمر خوش مکررم
گفتمش ای برون ز جا !! خانه ی تو کجاست ؟ گفت
: همره آتش دلم ، پهلوی دیده ترم ! دیوان شمس

No automatic alt text available.