دوست هنرمندی دارم فیروز نام که شب ها ساعت سه و نیم می خوابد و بامداد نیز چهار !!! بیدار می شود اورا سحرخیز می دانم !!! شعر مرا در یکی از سحر خیزان طراحی کرده است با سپاس از یشان ..

Touradj Parsi's photo.