زمزمه های خاموش

تورج پارسی

بیست چهارم جون دوهزار دوازده.
فرودگاه فرانکفورت

از دریا ژرفتر نگاه آدمی است
دریا را نمی توان رخت پوشانید.
 .

Image may contain: text
Image may contain: one or more people and close-up