زیبایی حقیقت است ، حقیقت زیبایی است
این است آنچه تو در زمین می دانی و باید بدانی
جان کیتس

Beauty is truth, truth beauty, —that is all 
Ye know on earth, and all ye need to know
Johan Keats

Image may contain: outdoor and water