نگاه ایران باستانی به محیط زیست یا جشن امردادگان !

تورج پارسی

هفتم امرداد 
بیست و نهم جولای دوهزار هفده

توجه همگان را به واژه امرداد و مرداد جلب می کنم ...
روز هفتم هر ماه به نام امرداد است ، چون روز و ماه باهم بیفتند آنرا امردادگان گویند و جشن و سرور بر پای می دارند . نشانواره امرداد گل زنبق یا زنبک است Irish Flowers

نخست یک اشتباه دستی یا غیر دستی را در اینجا در میان بگدارم . واژه امرتات ameratat یا امرداداز دو بخش شکل گرفته است ، بخش نخست حرف ا a است که حرف نفی است که در فارسی به جای آن " نا " یا " بی " را بکار می گیریم ، بخش دویم مرتmert یا mareta است که به چم یا معنای مردنی یا نماندنی . پس امرداد به معنای بی مرگ یا جاودانه است . مرداد که بنویسم در واقع معنا را دگر گون کرده ایم . امرداد نگهبان گیاهان و آنچه رستنی است .

دیو zairish که گرداننده گرسنگی و تباهی است دشمن امرداد است . در زرادشت نامه امرداد با زرتشت به گفتگو می نشیند :

سخن گفت درباره ی " رستنی "
که زرتشت گوید ابا هر تنی
نباید به بی داد کردن تباه
به بیهوده برکندن از جایگاه
کزو راحت مردم و چارپاست
تبه کردن او را نه راه خداست

این جشن که نگاه ایران باستانی است به محیط زیست بر همگان شاد و خرم بادا . باشد که مسئولیت و خویشکاری فردی خودرا در برابر محیط زیست فراموش نکنیم به ویژه که در این مهم با یک بحران جهانی رو در رو هستیم . هوای کشور سوئد که یک نقطه قطبی است به سی و یک درجه هم رسید آن هم در ماه جولای ، که امری بسیار بسیار بی سابقه است ، زنگ خطر ی است برای گوش های شنوا .با مهر همیشگی

https://www.youtube.com/watch?v=q0u2wiESCck

Image may contain: plant, flower, nature and outdoor