رو در رویی منوچهر با سلم

درختی که پروردی آمد به بار
ببینی برش را کنون در کنار
گرش بار خارست ، خود کشته ای
و گر پرنیانست ، خود رشته ای !

Image may contain: sky and outdoor