" چشم مستی " که تو داری " شرابی کهنه ست "
" ساغر" م پر کن و بنشین و ببین " سوختنم "

تورج پارسی

یازدهم اگوست دوهزار هفده

Image may contain: text