بایادی از استاد پورداود ! استادی که با شیوه علمی بنیان پژوهش اوستا شناسی را رقم زد . با سپاس از رادیو فرهنگ و دوست فرهیخته آقای سعید اوحدی ....

همراه شدیم با استاد سابق دانشگاه شیراز و جندى شاپور و استاد جامعه شناسى فرهنگى ساکن سوئد دکتر تورج پارسى و بسى سخنان دلنشین و خاطره انگیز از استاد ” ابراهیم پور...

See more