Dmitri Hvorostovsky
Дми́трий Алекса́ндрович Хворосто́вский

خواننده اپرای روس خبر دارشدم ! صدای باریتون او خاموش نخواهد شد ! چه شب تاریکی است امروز ! سرطان مغز دیمتری را در لندن از پای در آورد ! پنجاه و پنج سال عمر کرد اما صدای باریتون پر توانش خواهد ماند ! زیرا " تنها صداست که می ماند " ........ تورج پارسی

...See more
-4:46
8,348,945 Views
Opera Planet is with David Candela and 2 others.