بیتی از یک ترانه هایم

تورج پارسی‌

چهآرم دسامبر دوهزارچهارده

اگر چه هجر خیره سر، زند به قلب من شرر 
ولی‌ در این سکون شب ,نشسته ام پی " سحر"
یاد یاران 
در بهاران !

Image may contain: outdoor