درخت سایه دار ! نگرانم ساخته است و....... 
دست به دامن " سایه " می شوم ! با مهر همیشگی 
تورج پارسی

کار هر سینه نیست این " آواز "

سایه

سینه باید گشاده چون دریا
تا کند نغمه این چو دریا ساز

نفسی طاقت آزموده چو موج
که رود سد ره و برآید باز

تن توفان کش شکیبنده
که نفرساید از نشیب و فراز

بانگ دریا دلان چنین خیزد
کار هر سینه نیست این " آواز "

آلبوم دستان، از آثار بسیار برجسته استاد شجریان با آهنگسازی بی نظیر پرویز…
YOUTUBE.COM