بامداد نخستین روز سال ! به خیر بادا !

غرق شده " باده " ی من در دل خم
خم بشکست ولی " باده " نریخت !
تورج پارسی

Image may contain: drink