اگر در میان ِ خو های کسی " خِرَد ِ " او نیرومند ترین نباشد، تباهی اش در خوی های اوست.

تورج پارسی
سه شنبه دوم ژانویه دوهزار هیژده !

اندرزی است از دور دست تاریخ ! این در باره ی یک جامعه هم درست است ! نمونه های آنرا می توان هر روزه خواند از دور درست تاریخ تا کنون و حتا فرداها !

" از آن جایی که خو های آدمی بیشند ، هریک را می باید در ابعاد روانی فرد و شرایط اجتماعی ان بررسی کرد "

این پندواره یک روان شناختی بسیار گویایی است ! به این معنا هر جا از زمان که " خردکار ساز " خلع سلاح بشود و جای آنرا مثلا " کین و خشم و..... بگیرد ، برآیند آن تباهی و سیاهی است !

Image may contain: people sitting and indoor