چشمانت
تورج پارسی
دسامبر دوهزار یازده
یک باره چشمانت 
جهان را به سوی ما کشانید..

Straight away your eyes
Brought the world to us

Image may contain: one or more people, text and close-up