آسیب پذیری های اجتماعی


تورج پارسی


سوم فوریه دوهزار هیژده


دروغ یک میکانیزم دفاعی منفی است که پدیده های خودرا بوجود می آورد ! از جمله ی این پدیده ها نخست ریشه کردن اعتماد  عمومی است !  یعنی قطع شریان های حیاتی جامعه  ! با این حساب  هر گروهی از این شیوه جهت تخریب گروه دیگر استفاده بکند به بیماری دچار است ،  به خود مداری  دچارست ، این خودمداری سبب خفه کردن صدای دیگری است ! فرق نمی کند گروه A یا B  !

 پس راه برون رفت این است که به  هر فنومن اجتماعی  منقدانه برخورد کرد، از خود محوری پرهیز نمود ، خودی و غیر خودی را از قلمرو فرهنگ زدود تا  خرد جمعی میدان  بیابد ، رشد بکند و جامعه  بتواند گام به جلو بنهد ! به یاد بیاوریم که شک پایه ی علم است  و یقین !!! خاستگاه دین ! با مهر همیشگی


***

در شرح این عکس که آن آقا مرتکب شد !

پنج شنبه ها با آقایی ناهار می خورم ، برخی هنگام عکسی می گیرد که خب بد نیست کارش !! آفرینی می گویم که کار به درازا نکشد ! ایرادی هم که ایشان به من دارد و درست هم هست من در عکس یا گفتمان خیلی جدی هستم !! در تلویزیون هم تشریف داشتم پسرم روزبه گفت خیلی جدی می نشینی ترسیدم !!! هم این آقا حق دارد هم روزبه و هم من !!!!