ما و تاریخ

تورج پارسی

هفتم مارس دوهزار هیژده

باید حوصله کرد و تاریخ را خواند ! تا بتوان رویدادها را بدون شیفتگی و غرض ورزی نقد کرد ! باید حوصله کرد برخی هنگام تاریخ تلخ است اما آموزنده است ! باید حوصله کرد تا ....
با مهر همیشگی

* حسین شاه حسینی : آیت الله خمینی به من می گفت : مردم حسینی ! چون نمی خواست واژه شاه را بکار ببرد !

* لحظه ای که پروانه را برای داریوش / فروهر / عقد می کردند من حضور داشتم برای همین یک بار آقای رجایی که دیگر نخست وزیر شده بود من را قسم داد که زن داریوش عقدی است !

* آقای مهندس بازرگان تحت تاثیر ات مذهبی بود و اگراحساس می کرد که فردی نسبت به مدهب یا مجری نیست یا اعتقادی ندارد به او خوش بین نبود ! تختی فوت شده بود ان همه هیاهو شده بود ، من مجری برنامه های مرگ تختی بودم . قرار بود اگهی تسلیت و دعوت به مراسم امضا شود . آقای مهندس بازرگان از من پرسید تختی نماز می خواند یا نه ؟ این سوال خوبی برای امضا یک آگهی تسلیت نبود !!!!...... اصلا انشعابی که بازرگان کرد از جبهه ملی به نام نهضت آزادی به دلیل مرز بندی های مذهبی بود !!
!حسین شاه حسینی : /داستان بورژوازی ریش قرمز یک فجنان اسپرسو با با حسین شاه حسینی در کافه شهر کتاب مرکزی
اندیشه پویا / سال پنجم شماره سی و چهار اردی بهشت ۱۳۹۵

No automatic alt text available.
LikeShow More Reactions
Comment