نکاتی چند ....

تورج پارسی


 رحیم شریفى در سهند شماره ۲۰ خرداد زیر عنوان ۱۳۸۲نهضت آزادى خدمت یا خیانت مى نویسد 

. "دکترمصدق ازهمکارانش خواسته بود شخص واجد شرایطى را براى اداره امور نفت ،معرفى نمایند، مهندس حسیبى بدون طرح موضوع در کمیته مرکزى حزب ایران به بازرگان مراجعه مى کند و ایشان هم قبول این ماموریت را به استخاره و نتیجه آن موکول مى کند !!! که مورد اعتراض شدید مهندس زیرک زاده قرار مى گیرد که مى گفت مبارزه با دشمن بیگانه چپاولگر و خدمت به کشور کار خیراست و در کار خیر هم حاجت به استخاره نیست چون اگر استخاره بد آمد تکلیف کشور و خدمت به وطن و مبارزه با دشمن چه می شود ؟"

خوشبختانه استخاره توسط آیت الله طالقانى به داد کشور رسید  و آقاى بازرگان ماموریت را پذیرفت ، اما در جریان انجام ماموریت دو دستور اسلامى صادر کرد یکى بخشنامه اى براى خواندن نماز جماعت در محل  کارکنان فنى که مورد اعتراض مسئولان دستگاه هاى فنى شرکت نفت قرار گرفت و به اجرا در نیامد چون با توجه به نوع کار امکان نداشت کارگران کارشان را ترک کنند و به نماز بایستند . دستور دوم تعطیل بارها ، باشگاه ها ومنع فروش مشروبات الکلى در فروشگاه هاى شرکت نفت بود که ایجا د سر و صدا کرد . وقتى که جریان به اطلاع دکتر مصدق رسید سخت بر آشفت که در شرایطى که دشمنان در صدد کارشکنى و حادثه آفرینى هستند چه جاى این حرف هاست و جریان خلع ید چه ربطى به زندگى خصوصى مردم دارد ! و پیغام داد که من شما را براى کار مذهبى نفرستاده ام شما کارتان فنى است نه اجراى احکام دینى . به دنبال همین کارها بود که وقتى دکتر حسابى از وزارت آموزش کنار رفت و اسم بازرگان به میان آمد مصدق گفته بود میرود و چادر سر دختران مردم مى کند " !! 

 دوم :  

این جمله را به خاطر نمی آورم  چه کسی  گفته است : همه کس شب را دیده ، لیکن کمتر کسى است که مى تواند ادعا کند تاریکى مطلق را تجربه کرده است ! این قلم ادعا مى کند که تاریکى مطلق با آمدن حکومت اسلامى در ایران بوجود آمد ! آنچه به روز ایران و ایرانى آوردند یادآورسخن ماکسیم گورکى است که گفت : اگر قبرها را بشکافیم زیر هر قبر تاریخ کاملى مدفون است ! 

سوم :

به باوراین قلم ما فقط وفقط ایرانى هستیم ، بکار بردن  "ملت مسلمان ایران " به جاى " ملت ایران "یک تجاوز حقوقى به کسانى است که مسلمان نیستند یا اصلن خدا باور نیستند !!! ایران سرزمینی است  که در آن زرتشتیان ، کلمیان ، مسحیان ، مسلمانان ، بهاییان و مردمانی که خاداباورنیستند زندگی می کنند !   با دینی یا بی دینی  هر کس به خود او مربوط است وبس !آ دیروز از استاد دانشگاه ، زیر عنوان  فردوسی و شاهنامه در یک نگاه خواندم : امروز بعد از مسلمانی ، شما به دو چیز افتخار می کنید ایرانی بودن و زبان فارسی ،،،،،،،،، این استاد محترم دانشگاه  پس از مسلمانی !!!! دکتر محمد جعفر یاحقی نام دارند !!!