گاومیش سرمایه داری !
تورج پارسی
بیست و دوم ماه مه دوهزار هیژده

می گویند گاو میش حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار اذن حکومتی داشت !!! که به همه جا برود بخورد ، بریزد ، پاره بکند و.... کسی هم جرات نکند که نگاه چپ به حضورش بیاندازد ! حال قصه ی گاومیش دیوانه ی سرمایه داری است که آشکارا جهان را تهدید می کند ! 
بی شرمی کنونی سرمایه داری را در چهره ی این بیمار خودشیفته که در کاخ سفید نشسته ببینید ! آشکارا بر علیه بشریت قد علم کرده است ، چه اگر تسلیم نشود می خواهد جهان را با خاک و خون یکسان بکند ! 
با اینکه در زیر سایه حکومت آخوندی چهل سال است از دیدن میهنم محرومم اما سفت و سخت از استقلال آن دفاع کرده و کلام بی شرمانه ی گاو میش های کاخ سفید را محکوم می کنم ! 
بشریت آگاه می باید پاسخی محکم به این بیمار خودشیفته و هم پالگی هایش بدهد ! با مهر همیشگی

Image may contain: 1 person, outdoor