به راستی خوب بودن چه سخت است !

تورج پارسی

سه شنبه دوازدهم جون دوهزار شانزده

 عادت دارم مقاله ها و کتاب هارا هر چند بار مرور بکنم ، همیشه در پی آنم که در همان مقاله که پیشتر خوانده بودم به تازه ای برسم . بر همین شیوه که گاه هم خسته کننده است یادنامه ی پرویز شهریاری را  خواندم ! شهریاری را با شناختی که از وی دارم این بیت شاهنامه  را برازنده ی او ارزیابی کردم !

جهان را چو باران به بایستگی

روان را چو دانش به شایستگی


به اینجا که می رسم یک جمع بندی می کنم ، در چهار سو به تماشا و اندیشیدن می ایستم ، برآیند ان تلخ است اما نا ممکن نیست :

به راستی

خوب بودن چه سخت است !