فاجعه پایان ندارد مگر " آگاهی وهوشیاری " همه سویه بتواند چاره ای بکند !

تورج پارسی

دوشنبه هیژدهم جولای دوهزار شانزده

تخته سیاه تلویزیون در خون موج می زند ! دیگر مهم نیست که کجای دنیا نشسته ای ! خون جاری است از بدن کوچک و آزرده ی کودکی که اسیر خشم ناپدری یا نامادری یا خودی است ، تا شمشیر خون آلود وپرچم سیاه داعش که همه جا بر فرازست ! ما تمشاچیان این تراژدی قرن نیستم ، ما قربانیان فاجعه ایم ! تماشا چیان صاحبان سرمایه و دینند ! 
فردا ها و پسین فرداهای تاریخ بر گور تماشا چیان !! گنبد و بارگاه ساخته خواهد شد و زیارتگاه قربانیان بعدی خواهد گشت ! 
فاجعه پایان ندارد مگر " آگاهی وهوشیاری " همه سویه بتواند چاره ای بکند !