این زیبا درخت همیشه مرا به یاد شعر بیژن می اندازد و به همان معنا و نام و نشان . با مهر همیشگی

من شاپرکم دور سرت مثل سمندر
تو گُمپِ گُلُی ، گُمپِ گُلُیو خوب میشه بوش کرد ! 
بیژن سمندر

Image may contain: plant, tree, flower and outdoor