بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود 
" این همه قول و غزل " تعبیه در منقارش / حافظ�

Image may contain: plant, flower, tree and outdoor