درب سرای مرحوم نجف خان منصوری است !
خانه را در میراث فرهنگی ثبت کرده اند ! امید که در ترمیم آن کوشش به هنگام بشود!
از آقای مرتضوی که مرا آگاه ساخت سپاسگزارم.

Image may contain: indoor