آسمانی که به اندازه ی تنهایی من آبی بود
مثل چشمان تو بود !

تورج پارسی


جون دوهزار ده فرودگاه ریکجاویک 

No automatic alt text available.