یاداشت روزانه

پرده اول و آخر

تورج پارسی
چهاردهم اگوست دوهزار هفده

حواس پرتی یا گیجی یا به قول فرنگی ها distraction هم اندازه دارد ! اگر بر شمارم نزد من زیادست حتا می توانم ادعای شاگرد اولی بکنم ! اما به راستی نصیب نشه !! یک قلم می گویم و زحمت کم می کنم ! خیر ببینید !
سن خوزه کستاریکا بودیم از اتوبوس پیاده شدم و به سوی دستشویی یا همان کنارآب راه افتادم ، سرم پایین و رفتم با صدای بانویی که گفت señor سربالا آوردم ! بد نبیدنید به بخش زنانه رفته بودم با گفتن : lo siento ، I'm sorry سر افکنده بیرون جستم ، چشم باز کردم توبه گویان این بار راه درست رفتم ! در بخش مردانه چشمم به پروانه ی بسیار زیبایی خورد که پناه آورده بود شایدم گیج بوده به بخش مردانه وارد شده و موندگار شده بود ! نمی دانم !!! 
این تازه یک قلمش بوده نمرات بیست زیاد دارم !!! نصیب نشه !!!

Baños = bathrooms
mujeres = women - ladies
Hombres = Men
Baños = bathrooms
mujeres = women - ladies
Hombres = Men

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.