حمله به سوریه توسط امریالیسم امریکا و شرکا زنگ خطری است که به صدا در آمد !
خودشیفته بیماری که در راس کشور امریکا نشسته است جهان را به سوی جنگ سوم جهانی می برد ! این حرکت بی شرمانه ی امپریالیسم بی اعنایی به مردم جهان است آن را محکوم می کنم . تورج پارسی

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او *

کبوتر صلح Dove of Peace

پیکاسو هنرمند جهانی است که در سه دوره هنریش که به آبی ، رز یا سرخ و بنفش نامورست کارهای هنری اش را سامان بخشیده و سبک کوبیسم رابا نام خود جهانی ساخته است . جنگ داخلی اسپانیا و بالاگیری فاشیسم در میهنش سبب آفرینش تابلویی شد به نام گرونیکا وهم چنین در رابطه با جنگ کره نیز نگاهش را به جنگ در تابلویی آشکار ساخت . در سال ۱۹۴۴میلادی پیکا سو عضو حزب کمونیست فرانسه شد و پس از شکست فاشیسم درسال ۱۹۴۹ میلادی بمنا سبت گشا یش کنگرهً جهانی صلح پلاکاردی را با کبوتری سپید ارائه کرد و در کنگره بعدی تابلوی کبوتر را با زیتونی در منقار آشکار کرد که در گستره جهانی نشانواره صلح گردید .

البته در فرهنگ باستانی یونان شاخه زیتون هم نشانواره آشتی و صلح بوده است. نا گفته نماناد که نام دختر پیکاسو هم "پالوما " ست که در زبان اسپانیایی به چم کبوترست . Paloma

اینک دوباره اهریمن جنگ , جهان را تهدید می کند ، مردم جهان جنگ طلب نیستند و از جنگ افروزی هم متنفرند این سرممایه داری است که بقای سرمایه را در جنگ افروزی می داند ! 
به همین دلیل غارت جهان را به هر شکل انجام می دهد ! هم اکنون غرب و دست راستی های اسراییل ایران راهم نشانه گرفته اند و ایرانیانی چند هم انتر انی هستند که با دایره زنگی غرب جهانخوار می رقصند !
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او *
که تا ابد بریده باد نای او
بریده باد نای او و تا ابد 
گسسته و شکسته پر و پای او

ا*************************
* مرغ آوا یا مرغوا فال‌بد 
مروا به چم فال خوب است مثلا حلوای نذری که می آردند در جواب می گفتند مرواش هزار سال باشه !

No automatic alt text available.